• SEKCJA 4: SZKOLENIA I KOMPETENCJE

KODEX ŻYWNOŚCIOWY - CODEX ALIMENTARIUS
OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CXC 1-1969
Przyjęty w 1969. Zmieniony w 1999. Poprawiony w 1997, 2003, 2020.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

DOBRE PRAKTYKI HIGIENY

SEKCJA 4: SZKOLENIA I KOMPETENCJE
4.1 Świadomość i obowiązki
Szkolenie z higieny żywności ma fundamentalne znaczenie dla branży spożywczej. Cały personel powinien być świadomy swojej roli i odpowiedzialności w ochronie żywności przed jej zanieczyszczeniem lub zepsuciem. Personel powinien mieć wiedzę i umiejętności niezbędne do higienicznego obchodzenia się z żywnością. Osoby które zajmują się sprzątaniem przy użyciu środków chemicznych lub potencjalnie niebezpiecznej chemii należy poinstruować o jej prawidłowym stosowaniu, aby zapobiec zanieczyszczeniu żywności.

4.2 Programy szkoleniowe
Elementy, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu zakresu wymaganego szkolenia:
- charakter zagrożeń związanych z żywnością, np. jej zdolność do namnażania patogenów lub mikroorganizmy powodujące psucie, istnienie potencjalnych zanieczyszczeń fizycznych lub znanych alergenów;
- sposób, w jaki żywność jest produkowana, przetwarzana, traktowania i pakowana, w tym prawdopodobieństwo zanieczyszczenia;
- zakres i charakter przetwarzania lub dalszego przygotowania przed spożyciem żywności;
- warunki, w jakich żywność będzie przechowywana;
- przewidywany czas przed spożyciem żywności;
- używanie i konserwacja przyrządów i sprzętu związanego z żywnością

Programy szkoleniowe powinny również uwzględniać poziom wiedzy i umiejętności szkolonego personelu.
Tematy, które należy wziąć pod uwagę w programach szkoleniowych, mogą obejmować następujące, stosownie do potrzeb danej osoby obowiązki:
- zasady higieny żywności obowiązujące w branży spożywczej;
- środki istotne dla branży spożywczej, które są stosowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom w żywności;
- znaczenie dobrej higieny osobistej, w tym prawidłowego mycia rąk i noszenia, gdy jest to konieczne,
odpowiednia odzież dla bezpieczeństwa żywności;
- dobre praktyki higieniczne mające zastosowanie w branży spożywczej.
- odpowiednie działania, które należy podjąć w przypadku zaobserwowania problemów z higieną żywności.
Ponadto, w przypadku sprzedaży detalicznej i usług gastronomicznych, to, czy personel ma bezpośrednią interakcję z klientem, jest czynnik w szkoleniu, ponieważ może być konieczne przekazanie pewnych informacji o produktach (takich jak alergeny) do klientów.

4.3 Instrukcja i nadzór
Rodzaj potrzebnej instrukcji i nadzoru będzie zależeć od wielkości firmy, charakteru jej działania i rodzaje żywności. Kierownicy, przełożeni i/lub operatorzy/pracownicy powinni mieć: wystarczająca znajomość zasad i praktyk higieny żywności, aby móc identyfikować odchylenia i podejmować niezbędne działania, stosownie do ich obowiązków. Należy dokonywać okresowych ocen skuteczności programów szkoleniowych i instruktażowych, a także: rutynowy nadzór i weryfikacja w celu zapewnienia skutecznego wykonywania procedur. Personel do wykonywania wszelkich czynności stosowanych w kontroli żywności powinni być odpowiednio przeszkoleni, aby zapewnić, że: są kompetentni do wykonywania swoich zadań i są świadomi wpływu swoich zadań na bezpieczeństwo i przydatność jedzenie.

4.4. Szkolenie przypominające
Programy szkoleniowe powinny być rutynowo przeglądane i aktualizowane w razie potrzeby. Systemy powinny być na miejscu zapewnienie, że osoby zajmujące się żywnością i personel związany z przedsiębiorstwem spożywczym, np. personel konserwacyjny, mieć świadomość wszystkich procedur niezbędnych do utrzymania bezpieczeństwa i przydatności żywności. Rekordy powinny być prowadzone działania szkoleniowe.